نوزادان نارس به همراه تصاویر قبل و بعد

خبرنامه‌ی ناردانام؛ مجله‌ی سلامت و زیبایی

نوزادان نارس

در این مبحث تصاویر کودکان نارس را ملاحظه می فرمایید. ببینید که چگونه این نوزادان نارس از نوزادان کوچک و آسیب پذیر به کودکان خردسال و شکوفا تبدیل شده اند!

نوزادان نارس
Adam در 36 هفتگی

 

Adam در 1 سالگی

 


Alice در 27 هفتگی

 

Alice در 17 ماهگی

 


Austin در 33 هفتگی

 

Austin در 22 ماهگی

 


Harry در 33 هفتگی

 

Harry در 23 ماهگی

 


Orla در 33 هفتگی

 

Orlaدر 19 ماهگی

 


Leo در 36 هفتگی

 

Leo در 18 ماهگی

 


Elsie در 28 هفتگی

 

Elsie در 3 سالگی

 


Josephine در 34 هفتگی

 

Josephine در 20 ماهگی

 


Caoimhe در 35 هفتگی

 

Caoimhe در 31 ماهگی